Библиотека

Добродошлица

 

slavicaKњиге човеку пружају уживање, у његов живот уносе лепоту и чине га бољим. Пријатно нам је када се са њима дружимо. Књиге богате машту, шире видике, уче мудрости. Оне нуде ново богатство речи, а речи су најмоћније човеково оруђе и оружје. Често се култура једног човека мери по томе колико је добрих књига прочитао, па се каже да је начитан или веома начитан, што значи образован, културан.

 

Читаоница

Читаоница заузима централнo место у школској библиотеци. У њој је смештена богата збирка за млађе и старије ученике, збирка књига из српске књижевности, приручници из историје и уметности, часописи за ученике, као и мала али драгоцена збирка старе и ретке књиге. Све књиге и часописи су у слободном приступу, тј. корисници их могу читати у самој читаоници и могу их позајмити уз посебно одобрење библиотекара. Захваљујући доброј организацији простора и ресурса, ово је најживље и најфреквентније место у библиотеци.

Овде се дешавају различите активности: часови, презентације, семинари, сусрети, изложбе, стручни састанци, припреме за такмичења, састанци секција… Посебно смо задовољни што управо овај простор ученици радо  користе за време великог одмора и у слободно време (припремају се за часове, пишу домаће задатке, помажу једни другима, преслишавају се …). Библиотеку ученици користе и у својим свакодневним ваннаставним активностима: увежбавају позоришне представе, припремају се за литерарне конкурсе, одржавају се састанци Ђачког парламента…

Простор и опремљеност

Библиотека има 150 квадратних метара простора. Састоји се из две просторије: одељења за ученике- читаоница  и медијатека и мањег дела где се налази богата збирка књига из педагогије и методике наставе, као и школске лектире.Све књиге су смештене на полицама за то посебно намењене. Читаоница је опремљена са 50 места за рад, 3 столa, видео-бимом, пројекциним платном, графоскопом, фотокопир апаратом.

Библиотека још поседују  фотоапарат, два компјутера за рад у библиотеци и 10 рачунара.Има приступ интернету и умреженост унутар школе.

Фонд

У библиотеци има 15500 монографских публикација. Последња ревизија урађена је 2012. и тада су расходоване 5450 књиге. Структура књига је следећа: белетристика 20%; стручна литература за наставнике 10%, школска лектира и књиге за децу 65 % и енциклопедијска издања 5 %. Фонд се обогаћује куповином од саме школе (Београдски сајам, повремено током године итд.), као и донацијама од стране родитеља, ђака, институција…

Фонд је подељен на: ученички, наставнички и сликовнице. Смештај је такав да посебно стоји лектира за основну школу разврстана по разредима, дечије књиге, сликовнице,наставничка литература, док је остало смештено по УДК-а систему. Књиге из области књижевност раздвојене су на књиге намењене деци и књиге намењене одраслима.

Од стручних публикација школа набавља: Просветни преглед  и  Педагошку стварност а намењено ученицима: Политикин забавник и Школарка.

Рад библиотеке

У оквиру библиотеке ради Библиотечка секција „Млади библиотекари“, која помаже у издавању књига, изложености, изради паноа, препорукама другим ученицима…

Библиотека организује одређени број активности, као што су: изложбе, квизови, књижевни сусрети, … Сем овога, учествује и у многим активностима предвиђеним Годишњим планом рада школе и Развојним планом школе. Даје податке и вести  за Летопис школе, школски сајт итд. Сваке године библиотекарка  одржава часове за нове кориснике, ученике првог разреда. У школској библиотеци се организују и редовни часови из свих предмета, у разредној и предметној настави и пружа стручна помоћ ученицима и наставницима у проналажењу и одабиру потребне грађе.

Библиотека наше школе ускладила је своју програмску делатност са Планом и програмом школе. Рад библиотеке се одвија на основу усвојеног Правилника о раду школске библиотеке, уз поштовање Кућног реда наше школске библиотеке. Библиотека доноси свој План и програм рада, који представља део Годишњег плана и програма школе, па се усваја на седници Наставничког већа пре почетка школске године.

Библиотекарка  Славица Максимовић, члан је  Друштва школских библиотекара Србије и  културних дешавања у школи. Осим тога, она је  и сарадница у извођењу наставе и ненаставних активности, као што су школске приредбе, трибине, огледни часови, књижевни сусрети, дистрибуција дечјих листова и сл.У том послу помаже је волонтер-библиотекар Александра Јакшић.

Почетком 2013. године школа је купила  софтвер Winisis и унос књижне грађе по овом софтверу је у току.

И као што Тери Прачет саветује “Врата ове библиотеке су увек отворена за ученике и омогућено им је да читају све што пожеле, како би се развили љубав према читању.”

У нашој школи се учи, машта и воли!