Ваннаставне активности

Ова активност остварује се у свим разредима од I до VIII разреда у тра­јању од 1 до 2 часа недељно, односно од 36 до 72 часа годишње, у скла­ду са могућностима ученика и потребама друштвене средине. Предвиђене активности школа програмира својим Годишњим планом ра­да. Конкретне активности ће планирати одељењске старешине и пред­мет­ни наставници задужени. Ови пла­но­ви су саставни део овог плана. Такође, програми културне и јавне де­лат­но­сти школе ће остваривати и кроз планове које ће доносити стручни органи и ученичке организације, а у којима ће бити обухваћени садржаји који ће ува­жавати могућност школе и потребе друштвене средине.

vannastavne aktivnosti

Програм слободних активности (друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних- секције, ученичке организације, ученички парламент)

ostali oblici rada

Додатни васпитно-образовни рад

dodatna

Допунска настава

dopunska

 

 

У нашој школи се учи, машта и воли!